Ilość wyświetleń: 228

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - konsultacje społeczne


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Klucze zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

    mieszkańcy Gminy,
    mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
    podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
    organy władzy publicznej;
    inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 5 czerwca 2018 r. i potrwają do dn. 6 lipca 2018 r., przy czym odbywać się będą w formie:

1.Zbierania uwag w postaci papierowej:

Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Klucze pod adresem Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, Dziennik Podawczy lub Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji – pokój nr 9 (parter) – osoba do kontaktu: Pani Magdalena Moroń;

2.Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres e-mail: rewitalizacja@gmina-klucze.pl;

3. Spotkań konsultacyjnych:

a)      W dniu 12.06.2018 r., o godz. 13.00, w Urzędzie Gminy Klucze (Pustynne Centrum Informacji) z przedsiębiorcami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na obszarze rewitalizacji Gminy Klucze działalność gospodarczą;

b)      W dniu 12.06.2018 r., o godz. 14.00, w Urzędzie Gminy Klucze (Pustynne Centrum Informacji) z przedstawicielami każdego z podobszarów rewitalizacji Gminy Klucze. Spotkanie składać się będzie z trzech modułów: godz. 14.00 – spotkanie z mieszkańcami podobszaru Jaroszowiec, godz. 14.45 - spotkanie z mieszkańcami podobszaru Zalesie Golczowskie, 15.30 - spotkanie z mieszkańcami podobszaru Klucze,

c)       W dniu 13.06.2018 r., o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Klucze (Pustynne Centrum Informacji) – z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy Klucze i przedstawicielami Organizacji Pozarządowych.

4. Spaceru studyjnego, który odbędzie się  w dniu 12.06.2018 r., o godz. 16.45 - 18.00. Spacer rozpocznie się w parku przy Dworku Dietla

 

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugklucze.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina-klucze.pl – zakładka REWITALIZACJA oraz w Urzędzie Gminy Klucze, pokój nr 9 (parter) u Pani Magdaleny Moroń.

Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Podczas każdego spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026.

    Materiały tj. projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026 wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od dn. 5 czerwca 2018 r.  do dn. 6 lipca 2018 r. (włącznie)

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";

    na stronie internetowej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";
    w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna:

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest Magdalena Moroń.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.