Ilość wyświetleń: 253

Raport z konsultacji społecznych


Odsłuchaj

Powrót
Dworek Dielta

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Dworku Dielta w Kluczach

W załączeniu publikujemy Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Dworku Dielta w Kluczach. Pomysły zebrane podczas konsultacji posłużyły do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie pn.: Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Projektując zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku właściwie nie zmienia się architektury zewnętrznej obiektu (jedynie wymianie podlegają zużyte elementy np. stolarka okienna i drzwiowa, elementy więźby dachowej i pokrycia dachu. Adaptacja polega na przystosowaniu istniejących pomieszczeń budynku do funkcji Centrum aktywności społeczno-gospodarczej.

Zaplanowano następujące prace:

1. Zagospodarowanie działki - w ramach projektu planuje się wykonanie układu komunikacyjnego wokół obiektu.

2. Prace budowlane i konserwatorskie w obiekcie, w tym wykonanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych; wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu.

3. Wykonanie instalacji C.O. wraz z kotłownią.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej.

5. Wykonanie instalacji gazu.

6. Wykonanie instalacji wod.-kan.

Ponadto zaplanowano przygotowanie stałej ekspozycji ukazującej dziedzictwo pałacu i historię rodu Dietlów w Kluczach. W ramach tej części projektu planuje się opracowanie scenariusza ekspozycji i przygotowanie eksponatów oraz zakup gablot i elementów, w których prezentowane będą pamiątki
i eksponaty. Obiekt ma służyć mieszkańcom i turystom. Na etapie realizacji projektu nie planowana jest działalność zarobkowa w obiekcie, co było częstym postulatem prowadzonych konsultacji (np. prowadzenie kawiarni), gdyż ma to wpływ na wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania , ale nie jest to wykluczone w dalszej perspektywie.