Ilość wyświetleń: 172

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót
logo


 • Najbliższy termin spotkania konsultacyjnego: 10 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w Pustynnym Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Klucze

 

 • Do 13 stycznia można zgłaszać drogą elektroniczną, listownie lub osobiście własne uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

 • JAK ZGŁASZAĆ UWAGI? 

Listownie lub osobiście: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji - Pustynne Centrum Informacji (parter) – osoba do kontaktu: Magdalena Moroń

Uwagi w formie elektronicznej mogą być przesyłane na adres email: rewitalizacja@gmina-klucze.pl

 

 

 

Wójt Gminy Klucze zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Klucze zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 12 grudnia 2016 r. i potrwają do dn. 13 stycznia 2017 r., odbywać się będą w formie:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej:

Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Klucze pod adresem Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji - Pustynne Centrum Informacji (parter) – osoba do kontaktu: Pani Magdalena Moroń

2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email rewitalizacja@gmina-klucze.pl

3. Spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

 • dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Pustynnym Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Klucze na które serdecznie zapraszamy szczególnie sektor społeczny
 • dnia 04 stycznia 2017 r.  o godzinie 15.00 w Pustynnym Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Klucze, na które serdecznie zapraszamy szczególnie sektor gospodarczy
 • 10 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w Pustynnym Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Klucze

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugklucze.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina-klucze.pl – zakładka REWITALIZACJA oraz w Biuletynie Informacji Publiczne – zakładka/Aktualności  a także w Urzędzie Gminy Klucze, w Pustynnym Centrum Informacji (parter) u Pani Magdaleny Moroń.

Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Podczas każdego spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 • Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 12 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. (włącznie)

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Aktualności

na stronie internetowej Gminy w zakładce "Rewitalizacja"
w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pokój nr 306 w godzinach pracy urzędu.

Osoba odpowiedzialna:

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest Joanna Smentek

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.