Ilość wyświetleń: 1904

Nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

2 grudnia 2021

Radni Gminy Klucze w październiku podjęli uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą wzrosną opłaty za wywóz odpadów. Jest to skutek wzrostu ceny usługi dotyczącej odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości znajdujących się na naszym terenie.

W przetargu, który gmina musiała przeprowadzić w celu wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, na następne 18 miesięcy, ofertę złożyła tylko firma Remondis Serwis Sp. z o.o. Zgodnie z tą ofertą cena, jaką gmina będzie płacić za wywóz 1 Mg odpadów wynosić będzie 914,76 zł. Nowa stawka sprawia, że łączna kwota przypadająca za usługę, którą świadczyć będzie firma Remondis wyniesie 8 232 840,00 zł1. Przy czym wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców, przy obecnej stawce wynoszącej 24,50 zł od osoby, nie pokryją tej sumy, dlatego konieczne było podwyższenie opłat „za odpady komunalne”. Przyjęte stawki opłat nie pokrywają w całości kosztów gospodarowania odpadami na terenie Gminy Klucze. Do pokrycia wspomnianych wcześniej ponad 8 milionów złotych opłaty powinny być znacznie wyższe niż obecnie uchwalone. Na wniosek Wójta Gminy Klucze, Rada Gminy Klucze podjęła prawie jednogłośnie uchwałę (12 głosów za uchwałą, 1- przeciw) o dopłaceniu do tych kosztów z budżetu Gminy Klucze. Dopłata ta może wynieść ok. 1 mln 400 tys. złotych. Przypominamy, że nie jest to jedyna uchwała, która przynajmniej częściowo odciąża mieszkańców od pokrywania 100 % kosztów za świadczone usługi. Z budżetu Gminy Klucze pokrywane też są częściowe dopłaty za wodę i ścieki. Chcemy także zaznaczyć, że problem podwyżki śmieci dotyczy całej Polski. Stawki w sąsiednich gminach, są jeszcze wyższe niż w Gminie Klucze. Określając wysokość stawki Rada Gminy Klucze uwzględniła m.in: liczbę mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrost kosztów transportu, wzrost inflacji.

Biorąc pod uwagę powyższe składniki przyjęto następujące staw­ki za gospodarowanie odpadami, które od 01.01.2022 r. wejdą w życie:

w zabudowie jednorodzinnej: 31 zł od os/m-c;

w zabudowie jednorodzinnej, gdy mieszkaniec nie wypełnia ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selek­tywny (tzn. nie segreguje odpadów): 62 zł od os/m-c (stawka podwyższona);

w zabudowie wielolokalowej (bloki, mieszkania czynszowe): 27,50 zł /os/m-c;

w zabudowie wielolokalowej (bloki, mieszkania czynszo­we), gdy mieszkaniec nie wypełnia ustawowego obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (tzn. nie segreguje odpadów): 55 zł /os/m-c (stawka podwyższona).

Stawka za gospodarowanie odpadami w zabudowie jednoro­dzinnej i wielolokalowej różni się, ponieważ mieszkańcy bloków itp. wytwarzają mniej bioodpadów.

Rada Gminy Klucze podjęła również uchwałę dotyczącą wpro­wadzenia ulgi przysługującej właścicielom budynków mieszkal­nych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompo­stowniku przydomowym. Wysokość tej ulgi wynosi 6 złotych od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzystanie z przysługującej ulgi pozbawia właściciela nieru­chomości możliwości do wystawiania worków z bioodpadami przed posesję w dniu zbierania odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Przykłady obliczenia wysokości opłaty bez ulgi i z ulgą, dla 2 osobowej rodziny, która wypełnia ustawowy obowiązek zbie­rania odpadów w sposób selektywny:

Deklarowana wysokość opłaty „bez zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika”:

2 osoby x 31 zł = 62 zł/m-c

Deklarowana wysokość opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady:

2 osoby x 31 zł = 62 zł/m-c (wysokość opłaty)

Kwota przysługującej ulgi: 2 osoby x 6 zł = 12zł/m-c

Wysokość opłaty z odliczoną ulgą: 62 zł (wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami) – 12 zł (kwota ulgi) = 50 zł/m-c

Uchwała Nr L/312/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy.