Ilość wyświetleń: 889

Nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych


Odsłuchaj

Powrót
Obraz- kontenery do segregacji odpadów

Po uchwaleniu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klucze" oraz "Regulaminu funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)", na sesji w dniu 6 lipca br. Rada Gminy Klucze podjęła kolejne cztery uchwały domykające system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Klucze. Szczególne znaczenie mają trzy uchwały: uchwała dotycząca nowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy, uchwała dotycząca zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz uchwała zawierająca nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela nieruchomości. Nowe uchwały będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Wysokość uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych) na terenie gminy, która zacznie obowiązywać od 1 sierpnia br.,  wynosić będzie 24,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jest to stawka podstawowa, mająca odniesienie do odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, który to obowiązek został wprowadzony na terenie całego kraju jedną z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku, gdy właściciel nie wypełni ustawowego obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Klucze – w drodze decyzji - ustali dla takiego przypadku wysokość opłaty podwyższonej, która wynosić będzie  49,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Określając wysokość stawki Rada Gminy Klucze wzięła pod uwagę następujące dane:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
      ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych – jest ona określana na podstawie lat ubiegłych i obecnie ma tendencją wzrostową, co jest spowodowane między innymi wzrostem konsumpcji wewnętrznej,
      koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:
 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 • tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługę administracyjną;
 • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  Dlaczego wzrosła wysokość stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  Szacowana stawka opłaty 24,50 zł wyliczona została z uwzględnieniem przewidywanych kosztów realizacji umowy, która zostanie zawarta na okres od II półrocza 2020 do końca 2021 roku z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne oraz z uwzględnieniem kosztów administracyjnych obsługi systemu zagospodarowania odpadów (w nowej stawce koszty administracyjne stanowią zaledwie 0,8%, a 99,2% stanowi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów). Przy dotychczasowej stawce (obowiązującej do 31 lipca br.) dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi byłyby niewystarczające na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą system ten powinien się bilansować, co oznacza, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców (samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami).

  Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wiadomo, że nastąpi wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 sierpnia 2020 r. cena, jaką Gmina Klucze będzie płacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyniesie 893,73 zł brutto za 1 tonę odpadu, tj. 155,1% ceny obecnej, która wynosiła średnio 576,06 zł brutto za 1 tonę (dotychczas gmina ponosiła odpłatność za świadczoną usługę w przeliczeniu na jednego mieszkańca, od 1 sierpnia przelicznikiem kosztów gospodarowania odpadami będzie cena 1 tony odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przez Firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego).

  Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest wynikiem czynników niezależnych od działalności gminy i wynika m.in. z takich faktów jak:
 • Wzrost stawki opłaty środowiskowej za składowanie odpadów z grupy 19 12
  (odpady po przetworzeniu  mechaniczno-biologicznym)  z kwoty 170 złotych/t w 2018 roku do kwoty 270 zł/t w 2020 roku- zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, opłatę środowiskową odprowadzają do urzędów marszałkowskich firmy, których działalność związana jest z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza i składowaniem odpadów.
 • Rosnące koszty pracy związane  z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę (a co się z tym wiąże i pochodnych płacowych), które w 2020 r. wynosi 2 600 zł i wzrosło w stosunku do 2019 roku o 350 zł, czyli o 15,6% (najniższa płaca w ub. roku wynosiła 2 250 zł).
 • Podwyższenie ceny energii i paliwa, cen usług na instalacjach komunalnych oraz kosztów administracyjnych, co ma wpływ na kalkulowaną przez przedsiębiorców stawkę za 1 tonę odbieranych odpadów.
 • Wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy (wskutek zwiększającego się popytu wewnętrznego jak również i nowych przepisów restrykcyjnych, zakazujących spalania materiałów dotychczas używanych przez mieszkańców jako paliwo do ogrzewania budynków) - w 2019 r. był to wskaźnik 276,7 kg na osobę na rok, a w pierwszym półroczu 2020 r. już 361,2 kg na osobę na rok.
 • Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) od mieszkańców w okresie  od kwietnia do października  z jednego na  dwukrotny w miesiącu (nakaz ustawowy).
 • Koszty  utrzymania  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.

  Jak skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?


  Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, przysługuje mu zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od stawki opłaty. W przypadku korzystania z ulgi, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany od 1 sierpnia 2020 roku złożyć nową deklarację, której druk będzie dostępny (od 1 sierpnia br.) na stronie internetowej Gminy Klucze oraz w Urzędzie Gminy Klucze.

  W nowym wzorze deklaracji znajduje się odpowiednia rubryka, w której należy określić, czy posesja jest wyposażona w kompostownik i czy mieszkaniec kompostuje bioodpady.

  Przykład obliczenia wysokości opłaty z ulgą, wynikającą z posiadania kompostownika, dla 2-osobowej rodziny.

  Deklarowana wysokość miesięcznej opłaty bez zwolnienia: 2 osoby x 24.50 zł = 49 zł

  Kwota zwolnienia: 2 osoby x 2 zł (kwota zwolnienia) = 4 zł

  Ostateczna opłata miesięczna: 45 zł.

  Korzystanie z przysługującej ulgi pozbawia właściciela możliwości odbierania bioodpadów z nieruchomości.

  Istotne są również wprowadzone zmiany w składanych deklaracjach dotyczące szczególnie rozbieżności występujących między liczbą osób zgłaszanych w deklaracji, a liczbą osób zameldowanych pod adresem nieruchomości; w takim przypadku właściciel nieruchomości będzie zobowiązany dołączyć do deklaracji oświadczenie ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania lub dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem zameldowania.

   
  6 lipca rada Gminy Klucze podjęła następujące uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w sprawach:
 • ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy  oraz  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.

  Podjęte uchwały wejdą w życie w ciągu 14 dni od opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Będą one dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze, a także na stronie internetowej Gminy Klucze w zakładkach: DLA MIESZKAŃCÓW/ GOSPODARKA ODPADAMI.