Ilość wyświetleń: 47

Zarządzenie nr OZK.0050.32.2024 Wójta Gminy Klucze z dnia 05.04.2024 r.


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    Ogłaszam Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Kierunek OZE”, zwany dalej Konkursem, który jest organizowany w ramach Zadania pn. ,,Klucze do dobrej energii”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1.    Powołuję Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia Konkursu, w następującym składzie:
1)    Joanna Smentek – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji - Przewodnicząca Komisji,
2)    Justyna Sajdak – p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3)    Magdalena Moroń – inspektor w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Promocji – Sekretarz Komisji,
4)    Anna Płachecka – Śniadach – artysta plastyk, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – Członek Komisji,
5)    Wioleta Uba – pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji – Członek Komisji.
2.    Komisja Konkursowa dokona oceny prac w Konkursie w oparciu o Regulamin Konkursu.
3.    Do zadań Sekretarza Komisji Konkursowej należy sporządzenie protokołu z obrad Komisji Konkursowej, który zostanie podpisany przez wszystkich członków biorących udział w pracy Komisji.
4.    Praca Komisji Konkursowej wymaga uczestnictwa co najmniej trzech członków wchodzących w skład Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do którego została powołana.
5.    Miejscem obrad Komisji Konkursowej jest siedziba Urzędu Gminy Klucze, zlokalizowana w Kluczach przy ul. Partyzantów 1.
6.    Komisja Konkursowa odbędzie obrady i dokona rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 15.05.2024 r.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             (-) Wójt Gminy Klucze
           Norbert Bień