Data publikacji: 2024-04-05

Ilość wyświetleń: 420

Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

O G ŁO S Z E N I E

     Wójt Gminy Klucze ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego – położonego w Kluczach ul. Rudnicka 2a „Dom Kultury” składającego się z pomieszczeń o pow. 127,13 m2 na działalność handlową - usługową o kierunku – usługi gastronomiczne.

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi – 25,44 zł/za 1m 2 pow. + podatek vat 23 % . Czynsz płatny miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury.
  Waloryzacja czynszu w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS. 
  Najemca ponosi koszty za energie elektryczną i wodę i kanalizację i ogrzewanie.
 2. Czas trwania najmu - 3 lata.
 3. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg najem lokalu Klucze ul. Rudnicka 2 a –„Dom Kultury ” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, pokój 117 do dnia 06.05 .2024 r. do godz. 10.00 
  Pisemna oferta powinna zawierać:
  - imię i nazwisko (nazwa firmy),
  - proponowana wysokość czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu,
  - datę sporządzenia oferty,
  - podpis osoby składającej ofertę.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy.
 5. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 6. Bliższe informacje można uzyskać w pok. 307 tel. (032) 642-85-08 wew. 56 w godzinach pracy urzędu.

Klucze dnia 03.04.2024 r