Ilość wyświetleń: 169

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót
klucze herb

Wójt Gminy Klucze ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy (tzn.: mieszkańców Gminy Klucze, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych grup z Gminy Klucze) z organami Gminy w sprawach dotyczących realizacji postanowień i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026 dla Gminy Klucze, zwanego dalej GPR. Komitet powołuje Wójt Gminy Klucze w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji GPR, tj. do końca 2026 r.

 

Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Klucze w zakresie  rewitalizacji oraz reprezentuje w/w interesariuszy rewitalizacji. Ponadto Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii na etapie wdrażania, monitorowania i oceny GPR, podejmowania inicjatyw związanych z rewitalizacją na terenie Gminy oraz uczestniczenia w opiniowaniu zmian GPR oraz raportów z jego realizacji.

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu

-     W skład Komitetu wchodzi od 7 do 12 członków, w tym:

1)   przynajmniej 1 przedstawiciel Urzędu Gminy Klucze, wskazany przez Wójta Gminy;

2)   przynajmniej 1 przedstawiciel Rady Gminy Klucze;

3)   przynajmniej 1 przedstawiciel przedsiębiorców;

4)   przynajmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych;

5)   przynajmniej po jednym przedstawicielu mieszkańców każdego podobszaru rewitalizacji*, przy czym nie mogą być to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, ani w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Gminy.

-     W skład Komitetu mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami ww. grup interesariuszy, wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Komitetu oraz zaangażowania w prace nad wdrażaniem, monitorowaniem i oceną realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,

-     Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

-     Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie w związku z pełnionymi obowiązkami.

-     Zasady wyznaczania i działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00 za pomocą formularza zgłoszenia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji, którego wzór dostępny jest na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Klucze oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze w zakładkach: „Rewitalizacja ® Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji ® pliki do pobrania”.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

a)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze,

b)      pocztą elektroniczną, w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza, na adres e-mail: rewitalizacja@gmina-klucze.pl,

c)      bezpośrednio do Urzędu Gminy Klucze, z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8.00 -16.00, wtorek-piątek 7.30 -15.30.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

• z datą wpływu przed 07.08.17 r. oraz po 28.08.17 r.

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż formularz.

 

Informacja o wyborze członków do Komitetu zostanie zamieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

* Podobszary rewitalizacji Gminy Klucze:

Podobszar I – północno-zachodnia część miejscowości Klucze, tj.: Klucze-Osada, ul. Sosnowa, ul. Osiedlowa, ul. Podgórna, ul. Rudnicka, ul. Stawowa, ul. Dolna, ul. Górna, ul. Boczna, ul. Pustynna, ul. Środkowa, Partyzantów (obiekty użyteczności publicznej);

Podobszar II – Jaroszowiec

Podobszar III - Zalesie Golczowskie