Ilość wyświetleń: 377

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE


Odsłuchaj

Powrót
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Klucze o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2026 dla Gminy Klucze.

 

Wójt Gminy Klucze

ul. Partyzantów 1

32-310 Klucze

 

GPK.041.10.2016                                                                     Klucze, dnia 26.04.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KLUCZE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                Wójt Gminy Klucze, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2026 dla Gminy Klucze

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy wystąpiono do:

    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
    Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2026 dla Gminy Klucze".

Obydwie instytucje wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu, przy czym:

    Stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została zawarta w piśmie nr OO.410.1.62.2017.MaS z dn. 12.04.2017 r.
    Stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie została przekazana w piśmie nr NS.9022.10.210.2017 z dn. 31.03.2017 r.

 

Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.                 

 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień