Ilość wyświetleń: 166

Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych


Odsłuchaj

Powrót
logo

Szanowni Mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy oraz inne grupy nieformalne w gminie Klucze. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 2026 Wójt Gminy Klucze zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Obszary do rewitalizacji w gminie Klucze zostały wyznaczone  Uchwałą nr XXV/172/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016 r. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

O dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych będzie można ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (szczególnie w ramach Osi Priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”), jeżeli projekty te wynikają z programu rewitalizacji, tzn. są zaplanowane w programie i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Wniosku przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Programie  będzie trwać od 12.12.2016 r. do 09.01.2017 r. do godz. 15.30. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze (dziennik podawczy), lub drogą mailową na adres: rewitalizacja@gmina-klucze.pl (w tym przypadku należy wcześniej wydrukować wniosek, podpisać go i wysłać w postaci skanu).

Zasady konstruowania przedsięwzięć zostały opisane we Wniosku. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z w/w zasadami.

 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, zmierzający do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju. W programie niezmiernie ważna jest koncentracja na wskazanym terenie działań podejmowanych przez różne podmioty – zarówno publiczne, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców.

 

Projekt programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 grudnia 2016 r. do dnia 11 stycznia 2017 r. w formie:

 

1)    Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze, a także wyrażenie uwag, opinii  i propozycji oraz składanie ich do protokołu; informacja o terminach spotkań zostanie podana do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konsultacjach w dniu 12 grudnia 2016 r.

2)    Spotkań branżowych (ngo, podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne jst)  z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze, a także wyrażenie uwag, opinii  i propozycji oraz składanie ich do protokołu; informacja o terminach spotkań zostanie podana do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konsultacjach w dniu 12 grudnia 2016 r.

3)    Zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

Szczegółowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia Wniosku mogą Państwo uzyskać od osoby: Joanna Smentek –  Urząd Gminy Klucze tel. 32 642 85 08, wew. 55

e-mail:j.smentek@gmina-klucze.pl

 

 

 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień