Ilość wyświetleń: 178

Konsultacje społeczne - wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót
rewitalizacja

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Klucze.

 Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Klucze zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Klucze.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 23 września 2016 r. i potrwają do dn. 24 października 2016 r., przy czym odbywać się będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej:

Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Klucze pod adresem Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji - Pustynne Centrum Informacji (parter) – osoba do kontaktu: Pani Magdalena Moroń


 1.     Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email rewitalizacja@gmina-klucze.pl
 2.     Spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
  • dnia 04 października 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Dom Kultury „Papiernik”
  • dnia 11 października 2016 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Jaroszowcu

  1. Spaceru studyjnego po centrum miejscowości Klucze, który odbędzie się:   
   • dnia 18.10.2016r. o godzinie 15.00.

   Osoby chcące uczestniczyć w spacerze studyjnym proszone są o obecność w tym terminie

    w holu Urzędu Gminy przy ul. Partyzantów 1.

   Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugklucze.

   Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina-klucze.pl – zakładka REWITALIZACJA oraz w Urzędzie Gminy Klucze, w Pustynnym Centrum Informacji (parter) u Pani Magdaleny Moroń.

   Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

   Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

   Podczas każdego spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy.

   • Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Klucze, mapa wyznaczonych obszarów oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od od 23 września 2016 r. do 24 października 2016 r. (włącznie)

   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";

   • na stronie internetowej Gminy w zakładce "Rewitalizacja";
   • w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pokój nr 306 w godzinach pracy urzędu.

   Osoba odpowiedzialna:

   Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest Joanna Smentek

   Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.