Ilość wyświetleń: 889

Obowiązek zgłoszenia do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe


Odsłuchaj

Powrót
Wywóz nieczystości ciekłych- szambiarka

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Klucze, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia i złożenie go w Urzędzie Gminy Klucze ul. Partyzantów 1.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Klucze oraz do pobrania pod treścią niniejszej informacji.

Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Klucze (parter) lub przesłać pocztą.

W przypadku niedokonania zgłoszenia Wójt Gminy Klucze będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia  nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Klucze mogą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie dokumentów potwierdzających  uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.