Ilość wyświetleń: 825

Gospodarka odpadami – informacja dla mieszkańców


Odsłuchaj

Powrót
Obraz- kontenery do segregacji odpadów

Informacja Wójta Gminy Klucze na temat: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Klucze (w tym odpadów zielonych) oraz o osiągnięciu poziomów recyklingu.

Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz.1439 ze zm.) Wójt Gminy Klucze informuje mieszkańców gminy Klucze:

1. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Klucze odbiera i zagospodarowuje Firma REMONDIS Serwis Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, Zakład Ogrodzieniec – tel. kontaktowy – 32 673 20 31.
2. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są przez Firmy: ZGK „Bolesław”, ALBA MPO Olkusz, Remondis Sp. z o.o. w Częstochowie, Remondis Serwis Sp. z o. w Częstochowie, Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Jaroszowie i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk w Woli Jachowej na podstawie indywidualnych umów.
3. Zmieszane odpady komunalne, za pośrednictwem firm obsługujących nieruchomości, są dostarczane do mechaniczno-biologicznych instalacji przetwarzania odpadów w Bolesławiu, Balinie, Zabrzu i Zawierciu, Tarnobrzegu i Dąbrowie Górniczej.
4. Odpady zielone dostarczane są do Instalacji Kompostowania Tlenowego w Chrzanowie, natomiast pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, niezawierające frakcji biodegradowalnej, zagospodarowywane są na składowiskach odpadów w Ujkowie Starym, Balinie-Chrzanów, w Dębinie, w Zawierciu, w Kunowicach, Lipiu Śląskim i Bytomiu.
5. W 2020 roku Gmina Klucze osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- osiągnięty poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 85,5 %
- poziom recyklingu odpadów budowlanych – 100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 3,6%.
6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Kluczach-Osada 35E.
Wszelkie informacje na temat PSZOK znajdują się na stronie internetowej gminy www.gmina-klucze.pl w zakładce „Dla mieszkańców – Gospodarka Odpadami”.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany dwa razy w roku sprzed posesji oraz na bieżąco w PSZOK w godzinach jego otwarcia.

Informację sporządziła: Bożena Szromnik