Ilość wyświetleń: 1181

Numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami


Odsłuchaj

Powrót
klawiatura komutera

9 września 2019

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 6 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klucze należy wpłacać na konto o numerze:

96 1240 1372 1111 0010 9285 0704

Wpłat pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.