Ilość wyświetleń: 478

Gospodarka odpadami – informacja dla mieszkańców


Odsłuchaj

Powrót
Obraz- gospodarka odpadami-segregacja

17 października 2019

Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Klucze informuje wszystkich mieszkańców gminy Klucze:

    Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Klucze odbiera i zagospodarowuje Firma REMONDIS Serwis Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, Zakład Ogrodzieniec – tel. kontaktowy – 32-6732031.
    Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są przez Firmy: ZGK „Bolesław”, Remondis Kraków Sp. z o.o., ALBA MPO Olkusz, Remondis Sp. z o.o. w Częstochowie na podstawie indywidualnych umów
    Zmieszane odpady komunalne, za pośrednictwem firm obsługujących nieruchomości, dostarczane są do mechaniczno-biologicznych instalacji przetwarzania odpadów w Bolesławiu,  Chrzanowie i Krakowie. Odpady zielone dostarczane są do  Instalacji Kompostowania Tlenowego w Chrzanowie, natomiast pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie zawierające frakcji biodegradowalnej zagospodarowywane są na składowiskach odpadów w Ujkowie Starym, Balinie- Chrzanów i i Tarnowie – składowisko „Za rzeką Biała”.
    W 2018 roku Gmina Klucze osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- osiągnięty poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 73 %
- poziom recyklingu odpadów budowlanych – 73 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 3%.

    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Kluczach-Osada 35E.

Wszelkie informacje na temat PSZOK znajdują się na stronie internetowej gminy www.gmina-klucze.pl Zakładka Dla mieszkańców – Gospodarka Odpadami.

    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany dwa razy w roku sprzed posesji oraz na bieżąco w PSZOK w godzina jego otwarcia.